Overige Lutherse gemeenten en instellingen

De Lutherse gemeenten en instellingen van de volgende plaatsen worden hier besproken: Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Schiedam, Middelburg, Zaandam, Woerden.

Lees meer
1648, begrafenispenning van Hiëronymus Hirnius

1648, begrafenispenning van Hiëronymus Hirnius, luthers predikant te Rotterdam, vz: schedel met gekruiste beenderen en zandloper: Dn. M. Hieronymus Hirnius van Maachden Borgh, Predicant Der Luthersche Gemeente tot Rotterdam Obijt 30 Martij 1648. Keerzijde: palmtak: Gerust In ’t Midden van de Baeren (Medius tranquillus in undis). Psalm 126 De Welcke met Tranen Hier Saaijen, die Sullen daar namaals met Blijdschap Maeijen. Uitgereikt aan de dragers van het lijk, geen afbeelding, slechts uit literatuur bekend, zilver ovaal.

1693, Johannes Colerus uit Amsterdam

1693, penning op het beroepen van ds Johannes Colerus uit Amsterdam, vz: borstbeeld naar rechts met Randschrift: Johannes Colerus A.ugustana C.onfessiones AMSTEL.aedami NUNC HAG.ae PAST.or/Johannes Colerus, pastor van de Amsterdamse (Gemeente) toegedaan de Augsburgse Confessie, thans te Den Haag, kz: Oranjeboompje in pot met wapen van Den Haag, in het verschiet het stadsaanzicht van Amsterdam met Ronde Lutherse kerk. Tekst rondom:Quoque transplantata virebit/ Ook overgeplant zal hij bloeien. Zilver en tin, 47 mm.

1696, Penning op het overlijden van ds Johannes Wilckens

1696, penning op het overlijden van ds Johannes Wilckens, vz: ds Wilkens op de preekstoel, met kerkenraad en gemeente het heilig avondmaal vierend:’D Johannes Wilkens geboren tot Rotterdam den 22 Decemb 1661 Beroepen in Luthersche kerk tot Haarlem den 12 Novemb.1682’, kz:, kistdragers met kist links, rechts het stadsgezicht van Haarlem. Op de kist staat de tekst:”Matth.5.9, Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.”. Verder:”Op’t reyken van het Avontmaal/Is hy gerukt in ‘s Hemels Zaal”. Omtekst:’Tot Groote Droefheijt der Gemeente Siek geworden en Overleden op Paesdagh den 22 en begraven den 27 April 1696’. zilver, 70×55 mm.

1736, Luthersche kerk te Rotterdam

1736, op het stichten der Luthersche kerk te Rotterdam, vz: stadsgezicht op Rotterdam, met stadswapen en wapens van de 4 burgemeesters: J. Van Meel, Mr H. Van de Stael, Mr. A. Deynoot en Mr. H. Pelt, met tekst: De leden die Godts Geest in Christus komt vereenen. kz: exterieur van kerkgebouw met tekst: Verstrekken dit gebou tot levendige steenen. In de afsnede de wapens van A.gatha M.aria Crol en D.aniel De Jong Iun.ior, twee kinderen van aanzienlijke leden van de gemeente. Eronder: Eersten steen gel.egd D.en 5 oct.ober 1733, voltooid 1736. Signatuur: M. Holtzhey fecit. Medailleur: Martinus Holtzhey, zilver en brons, 49 mm

1741, Diaconale Armenpenning

1741, diaconale armenpenning, voorzijde: tekst: Van / de Luyterse Diacony / Binnen / Rotterdam / 1741, met klop “20”, keerzijde: blanco of met tekst: voor de weekdagen, lood, 25 en 36 mm

1741, Op de nieuw gebouwde Lutherse kerk

1741, op de nieuw gebouwde Lutherse kerk te Middelburg, vz: vrouwe Middelburg in het midden gezeten, links vrouwe Godsdienst, rechts stadsgezicht van Middelburg. Boventekst: Munificentia SPQ Medioburg, eronder de tekst:Augustanam Confessionem Professis Area Ad Templum Aedific. Concessa/Door de weldadigheid van de raad en het volk van Middelburg is aan de belijders van de Augsburgse Confessie de grond om een kerk te bouwen geschonken. kz; kerkgebouw met zwaan, vrouwe Godsdienst zit ervoor. Randschrift: Structa super lapidem non ruet ista domus/Dit huis op een rotssteen gebouwd, zal niet neerstorten, Lucas 6:48. Medailleur: Martinus Holtzhey, Zilver 49 mm.

1763, Oprichting Luthers Weeshuis te Den Haag

1763, Oprichting Luthers Weeshuis te Den Haag, vz: lutherse zwaan, links en rechts de weesmeisjes en jongens, met manna uit de hemel, bovenaan een zon met stralen waarin staat: Hebr.eën hoofdstuk XIII vers 5: Ik wil u niet verlaeten. Eronder: THREN.oi hoofdstuk V. v.ers 3 (Klaagliederen van Jeremia): Wy syn weesen ende hebben geenen Vader. In een lob onder het veld staat:Sic Coelitus per Cordum Inclinationum Cygnea Hagae Comitum Alitur Proles /Zo wordt de jeugd van de Lutherse gemeente in Den Haag uit de hemel door de barmhartig­heid gevoed. Randschrift: Ps. LXXVIII v.ers 23: De Heer liet het man(na) op hen reegenen om te eeten. Keerzijde: Driehoek met in het Hebreeuws JHWH, er omheen: HIC DEUS OMNIA/God is hier alles. Twee wapenschilden. Met tekst: Exod.us hoofdstuk 11 v.ers 9: Neem dat kindeken heenen ende soogd het my, Ik wil u loonen. In Perpetuam Memoriam Coetui Lutherano Hagi:ensi Concessae Libertatis Erigendi Orphanotrophium. D:ie VI. IUN.ii MDCXXXIII,/Ter altoos durende gedachtenis voor de Lutherse Gemeente in Den Haag, wegens de verleende vrijheid om een weeshuis op te richten. Omschrift: Ampliss.imi Magistr.atus Hagiens.es. Non Pauca Fecerunt. Praepot.entes Or­din.es Holl.andiae et WestFris.iae Permulta,/Niet weinig hebben toegebracht de edel grootachtbare regeerders van ‘s Gravenhage, zeer veel de edelgrootmogende heeren Staten van Holland en WestFriesland. N. v. Swinderen F. Medailleur: Nicolaas van Swinderen, zilver 44 mm.

1778, Penning op het overlijden van A.J. van Uchelen

1778, penning op het overlijden van A.J. van Uchelen echtgenote van ds J.D. Deiman, vz: grafteken met liggende vrouw met tekst: Ik leev en gy zult ook leeven, kz: ster en palmtakken: Ter Rouw Gedacht.enis Van A. P. van Uchtelen Geb.oren te Amsterd.am 1 Aug.ustus 1738: gehuwd met Do J. D. Deiman te Woerd.en 4 Maart 1765 * Gest:orven Te Utr.echt 28 Nov.ember 1778. Medailleur: Johan Georg Holtzhey, zilver, 29 mm.

1792, 50-jarige predikdienst van ds C.C.H. van der Aa

1792, penning op de 50-jarige predikdienst van ds C.C.H. van der Aa, leraar van de Lutherse Gemeente te Haarlem, vz; borstbeeld naar links met tekst: Ae.tatis 74 en I.G.Holtzhey f.ecti. Als omschrift: Christianus Carolus Henricus van der Aa. kz: vrouwe Godsdienst, links bijbel en Augsburgse Confessie, rechts op altaar het getal L=50. Omschrift: God is liefde. 1 Johannes 4: 8. In de afsnede staat de datum: 12 augustus 1792. Medailleur: Johan Georg Holtzhey, zilver, 60 mm.

1795, Begrafenis penning ds Daniel Beekman

1795, begrafenis penning ds Daniel Beekman, vz: geopende bijbel, afgerolde landkaart, globe, doodshoofd en rokende olielamp staande op Evangelieboek. Keerzijde: Opschrift: Ter Gedachtenis van den Weleerw. Heer Daniel Beekman, Leeraar der Luth. Gem. te Westzaandam Obit 13 April 1795, gegraveerd, zilver, 39 mm.

1858, J.Decker Zimmerman

1858, J.Decker Zimmerman, 50 jaar predikant bij de Evang.Luthersche Gemeente te Utrecht, vz: borstbeeld naar links met tekst, kz: vijftig sterren met tekst Vijftigjarige ambtsbediening 1808-1858. Medailleur: Johan Philip van der Kellen, brons, 48 mm.

1870, Eeuwfeest Evangelisch Luthersch Weeshuis te Rotterdam

1870, eeuwfeest Evangelisch Luthersch Weeshuis te Rotterdam, vz: tekst Weeshuis der Evangelisch Luthersche Gemeente, in het midden van de penning: Rotterdam, kz: datum, 1770 / 29 april / 1870, brons, 44 mm. omschrift:

1925, martelaar Jan de Bakker aan paal

1925, martelaar Jan de Bakker aan paal, vz:Jan de Bakker gebonden aan paal op de brandstapel (1525) Randschrift: Iohannes Pistorius Wovrdensis Protomartyr Hollandiae 1525, Sigil.lum Eccles.ia Wovrdensis Invariatae August.ana Confess.iones, kz: “Doch des Christens geweten/ moet worden vrijgelaten/en aan zijn geloof/moet geen geweld geschieden”, zilver 60 mm.

1932, op de driehonderdste sterfdag van Gustaaf Adolf

1932, op de driehonderdste sterfdag van Gustaaf Adolf, redder van het protestantisme, vz: borstbeeld naar rechts, kz: lutherroos. Drie honderdjaren is’t geleden dat hij bij Lützen heeft gestreden, voor zijn geloof, in bangen nood, victorie bracht zijn heldendood. 1632 Lutherroos 1932 Eronder de tekst: De Schiedamsche Luthersche Gemeente Medailleur: Karl Goetz, brons 35 mm.

1940, Bombardement van Rotterdam

1940, bombardement van Rotterdam waarbij ook de lutherse kerk werd verwoest, Voorzijde: Afbeelding van de kerk in vlammen, randschrift: Evang. Luthersche Kerk Rotterdam, 1736-1940. Keerzijde: Tekst tegen de achtergrond van vlammen komend uit een offerschaal: Wat tussen bouw en brand bestond, verging…in weinige uren. Maar niet wat men te doen hier vond. Want dat zal eeuwig duren. De tekst van dit gedicht is van het gemeentelid J. Spliethoff Medailleur: Maarten L. Pauw, koper 60 mm.

1941, Eeuwfeest Evangelisch Luthersch

1941, eeuwfeest Evangelisch Luthersch wees- oude mannen- en vrouwenhuis, vz: zwaan voor eikenboom met wapens: Evangelisch Luthersch Wees- oude mannen- en vrouwenhuis, Utrecht, kz: achtergrond het gebouw: 1841 ter herinnering aan het 100-jarig bestaan, 10 januari 1941. Medailleur: Maarten L. Pauw, zilver en brons, 50 mm.

1954, 350-jarig bestaan van de Lutherse Gemeente Rotterdam

1954, 350-jarig bestaan van de Lutherse Gemeente, vz: duif met olijftak, in banderol eronder: pax vobis/vrede met u. Omschrift: Sig.illum Ecc.lesiae Rot.terodamensis Sub Symb.olo Invar.iata Conf.essione Aug.ustanae /Zegel van de kerk te Rotterdam onder de onveranderde Augsburgse geloofsbelijdenis. kz: zwangere vrouw met adelaarsvleugels, met als kroon 12 sterren, staande op de maan, met hebreeuwse tekst: Immanuel. en omschrift: Sigill.Ecclesiae Rotterodamensis Sub Symb. August. Confes. Invar. koper, 60 mm.

1983, Bouw- en gedenkpenning Martin Luther

1983, bouw- en gedenkpenning Martin Luther, vz, borstbeeld Martin Luther naar rechts, kz: lutherroos met latijnse tekst: Vivit cum viva et magna voce. Hetgeen vrij naar Luther’s uitspraak over Christus betekent: ‘Hij leeft, luid en duidelijk’. Medailleur: Niel Steenbergen, brons, 74,5 mm.

1993, Tien jaar wees- en Oude Liedenhuis Vitae Vesper

1993, Tien jaar wees- en Oude Liedenhuis Vitae Vesper, vz; lutherroos met tekst: St Evangelisch-Luthers Bejaarden Centrum Haarlem, kz:logo van Vitae Vesper, nl twee V’s en zwaan met tekst:ik dien, zilverlegering, 57 mm.

2007, Lutherpenning

2007, Lutherpenning, Voorzijde: Kop van Martin Luther naar links, met de randtekst: Non moriar des vivam et narrabo opera domini/Ik zal niet sterven maar leven en de werken Gods vertellen. Keerzijde: Afbeelding van de Andreaskerk. Links naast de kerk het stichtingsjaartal 1604 en Rotterdam, eronder Lutherse Gemeente. Medailleur: Heleen van Wetering, cupro-nikkel, 38 mm.

Tickets

Koop hier online tickets voor Luther Museum Amsterdam.

Reserveren
Popup Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Call to action